374

Polska, PRL 1944-1989, 100 złotych 1975, Helena Modrzejewska.

Proof
add Jūsų užrašas 

Pozicijos aprašymas

Išsaugojimo būsena: Proof
Literatūra: Fischer K 005.
Bardzo dobrze zachowana lustrzanka bita w srebrze próby 625. Moneta w oryginalnym etui. Patyna.
Aukcionas
Aukcja 11
gavel
Data
03 Gruodis 2021
date_range
Pradinė kaina
7 EUR
Išsaugojimo būsena
Proof
Pardavimo kaina
15 EUR
Viršijimas
230%
Rodyta: 10 | Mėgstami: 2
Aukcionas

Stare Monety

Aukcja 11
Data
03 Gruodis 2021
Aukciono eiga

Bus siūlomos visos pozicijos

Pristatymo išlaidos

Aukciono mokestis
15.00%
Viršijimai
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Reglamentas

 Regulamin aukcji

 

1.   Regulamin określa podstawowe warunki uczestnictwa w aukcji organizowanej przez podmiot, o którym mowa w pkt 2. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

2.   Organizatorem aukcji jest Antykwariat Numizmatyczny „Stare Monety” Waldemar Matyla  (dalej: Organizator), z siedzibą: ul. 28 Czerwca 1956 r. 113/2a, 61-567 Poznań, nr REGON: 301724222, nr NIP: 777-164-94-00; adres e-mail: aukcja.[email protected]; strona internetowa: www.staremonety.com.

3.   Aukcja odbywa się w imieniu licytujących (dalej: Uczestników aukcji) i na zlecenie i rachunek właścicieli sprzedawanych przedmiotów (dalej: Sprzedający), co nie wyklucza możliwości, aby Organizator był jednocześnie Sprzedającym. Przekazanie przedmiotów do sprzedaży aukcyjnej i rozliczenie ze Sprzedającymi, będącymi osobami trzecimi, opiera się na odrębnych umowach.

4.   Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest uprzednia rejestracja za pośrednictwem serwisu onebid.pl, która oznacza zaakceptowanie niniejszych warunków aukcji.

5.   W ramach rejestracji Uczestnik aukcji uzyskuje podstawowy limit wydatków w wysokości 20000 złotych, powyżej którego nie może on licytować. Limit wydatków nie zawiera opłaty, o której mowa w pkt 17 regulaminu.

6.   Organizator może przyznać uczestnikowi aukcji wyższy limit wydatków na jego wniosek złożony na piśmie lub przesłany za pośrednictwem poczty e-mail w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem aukcji. Zwiększenie limitu może być uzależnione od wpłaty wadium, wynoszącego od 20% do 100% limitu wydatków.

7.   W przypadku rejestracji osób nieznanych Organizatorowi lub w wypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do danych identyfikujących Uczestnika aukcji możliwe jest uzależnienie udziału w aukcji od okazania Organizatorowi dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub dokument paszportowy) bądź wpłaty wadium w wysokości od  20% do 100%  limitu wydatków.

8.   Niezależnie od warunków określonych w pkt 7, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z uczestnictwa w aukcji osób niepożądanych, wg własnego uznania.

9.   Przedmiotem aukcji są monety, medale, antyki oraz inne przedmioty kolekcjonerskie, których bezterminową oryginalność gwarantuje Organizator, chyba że w ich opisie zaznaczono inaczej. Za ewentualne, pozostałe wady fizyczne, a także za wady prawne rzeczy odpowiedzialność ponoszą Sprzedający.

10. Katalog przedmiotów licytacji dostępny jest na stronie internetowej: www.staremonety.onebid.pl.

11. Opis przedmiotów aukcji podany jest w dobrej wierze. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia co do ich charakterystyki należy zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail przed dniem rozpoczęcia licytacji. W przypadku uwzględnienia uwag lub zastrzeżeń zostaną one upublicznione uczestnikom aukcji bezpośrednio przed rozpoczęciem licytacji przedmiotu, którego dotyczą.

12. Uczestnicy aukcji mają możliwość obejrzenia przedmiotów w siedzibie Organizatora po uprzednim uzgodnieniu terminu oraz ustaleniu pozycji, które ma udostępnić Organizator.

13. Uczestnicy aukcji będą traktowani tak, jakby bezpośrednio (na żywo) oglądali i analizowali cechy fizyczne przedmiotów licytacji.

14. Licytacja rozpoczyna się od ceny (kwoty) wywoławczej, ustalonej przez Organizatora, podanej w katalogu. Organizator ma prawo do podwyższenia lub obniżenia ceny wywoławczej przed zakończeniem aukcji.

15. Organizator aukcji przeprowadza licytację według następujących stopni przebicia:

 

Cena minimalna

Cena maksymalna

Stopnie przebicia

-

200,00 zł

10,00 zł

200,00 zł

500,00 zł

20,00 zł

500,00 zł

1 000,00 zł

50,00 zł

1 000,00 zł

2 000,00 zł

100,00 zł

2 000,00 zł

5 000,00 zł

200,00 zł

5 000,00 zł

10 000,00 zł

500,00 zł 

10 000,00 zł

20 000,00 zł

1000,00 zł

20 000,00 zł

50 000,00 zł

2000,00 zł

50 000,00 zł

-

5000,00 zł

 

16. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu kwoty, stanowiącej najwyższą złożoną ofertę i udzieleniu przybicia. W przypadku wątpliwości co do przebiegu licytacji danego przedmiotu Organizator ma prawo powtórzyć licytację. 

17. Uczestnik aukcji zobowiązany jest do zapłaty Organizatorowi ceny za wylicytowane przedmioty, t.j. wylicytowanej za przedmiot kwoty, powiększonej o opłatę aukcyjną, wynoszącą 15% kwoty wylicytowanej. Opłata zawiera podatek VAT.

18. Organizator może przedłużyć termin na zapłacenie ceny w wyniku porozumienia z Uczestnikiem aukcji, zawartego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia opłaty aukcyjnej względem niektórych Uczestników aukcji. Obniżenie opłaty względem danego Uczestnika aukcji jest przedmiotem decyzji indywidualnej Organizatora.

20. Zapłata ceny następuje w walucie złoty polski (PLN), w formie gotówkowej, w siedzibie Organizatora albo poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Organizatora określony w pkt 22 regulaminu.

21. Po uzgodnieniu z Organizatorem kursu wymiany, możliwe jest dokonanie rozliczenia w walutach obcych w formie gotówkowej lub poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Organizatora określony w pkt 22 regulaminu.

22.  Zapłaty kwot, o których mowa w pkt 17 oraz ustalonych kosztów wysyłki wylicytowanych przedmiotów, z zastrzeżeniem pkt 20 i 21, należy dokonać w terminie 14 dni od dnia zakończenia aukcji, na jedno z następujących kont bankowych (IBAN):

PL     61 1020 4027 0000 1102 0905 5882

EUR  83 1020 4027 0000 1302 1496 1330

USD  28 1020 4027 0000 1702 1496 1348


SWIFT: BPKOPLPW

 

23. W przypadku niedokonania rozliczenia w terminie Organizator ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży przedmiotów wylicytowanych przez Uczestnika aukcji lub naliczać odsetki ustawowe za zwłokę od pierwszego dnia, w którym upłynął termin płatności.

18. Wydanie wylicytowanych przedmiotów następuje za pokwitowaniem odbioru w siedzibie organizatora, począwszy od pierwszego dnia roboczego po zakończeniu aukcji, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12.00 do 18.00. W przypadku wyboru doręczenia przedmiotów drogą pocztową, Uczestnik aukcji, przy dokonywaniu rozliczenia, obowiązany jest uiścić także koszty wybranej formy przesyłki.

19. Przedmioty o wartości powyżej 16.000 złotych mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskaniu przez pozwolenia na stały wywóz. Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187, z późn. zm.). Organizator nie pośredniczy w uzyskaniu powyższego pozwolenia.

20. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd cywilny, właściwy dla siedziby Organizatora Aukcji.

21. Zmiana lub odwołanie warunków aukcji może być dokonane przez Organizatora w wyjątkowych przypadkach do dnia rozpoczęcia aukcji.

22. Treść niniejszego regulaminu ma moc prawną wyłącznie w wersji sporządzonej w języku polskim.

23. Niniejszy regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191, z późn. zm.).

 

Apie aukcioną


FAQ
Apie pardavėją
Stare Monety
Kontaktas
Antykwariat Numizmatyczny Stare Monety Waldemar Matyla
room
28 Czerwca 1956 113/2A
61-567 Poznań
keyboard_arrow_up
+